Committee


Advisory Committee

CAE Academician Guofan Jin (China)

CAE Academician Liwei Zhou (China)

CAE Academician Shenghua Ye (China)

China Instrument and Control Society Youhua Wu (China)

 

Conference General Chair

CAE Academician Zheng You (China)

 

Conference General Co-Chairs

CAE Academician Yushan Ma

CAS Academician Wei Wang

CAE Academician Wenqing Liu

CAE Academician Guangjun Zhang

CAS Academician Jiancheng Fang

CAE Academician Feng qian

CAS Academician Ru Huang

CAE Academician Jiubin Tan

CAE Academician Teng Long

Prof. Xiang Fang (National Institute of Metrology, China)

Prof. Zhoumo Zeng (Tianjing University, China)

Dr.Hongjun Ren(Hanwei Electronics Group Corporation, China)

Tong Zhang(China Instrument and Control Society, China)

 

Technical Program Committee Chair

CAE Academician Jiubin Tan

Co-Chairs

Prof. Xiang Fang (National Institute of Metrology, China)

Prof. Fushun Nian (The 41th Research Institute of China Electronics Technology Group Cooperation, China)

Prof. Jinsong Ouyang (Instrumentation Technology and Economy Institute, P.R., China)

Prof. Daihua Wang (Chongqing University, China)

Prof. Shanhong Xia (Aerospace Information Research Institute, Chinese Academy of Sciences, China)

Prof. Yong Zhao (Northeastern University, China)

Prof. Wei Liu (Dalian University of Technology, China)

Prof. Weiqian Zhao (Beijing Institute of Technology, China)

Prof. Jigui Zhu (Tianjing University, China)

Prof. Jian Liu (Harbin Institute of Technology, China)

Prof. Zhaoyao Shi (Beijing University of Technology, China)

Prof. Yuhua Cheng (University of Electronic Science and Technology of China, China)

Prof. Zhoumo Zeng (Tianjing University, China)

Prof. Houjun Wang (University of Electronic Science and Technology of China, China)

Prof. Yumei Wen (Shanghai Jiao Tong University, China)

Prof. Minrui Fei (Shanghai University, China)

Prof. Xue Wang (Tsinghua University, China)

Prof. Qun Hao (Beijing Institute of Technology, China)

Prof. Tiegen Liu (Tianjing University, China)

Prof. Jun Liu (North University of China, China)

Prof. Aiguo Song (Southeast University, China)

Prof. Libo Zhao (Xi'An Jiaotong University, China)

Prof. Lijun Xu  (Beihang University, China)

Prof. Yongcai Guo (Chongqing University, China)

Prof. Yan Peng (University of Shanghai for Science and Technology, China)

Prof. Fei Xing (Tsinghua University, China)

Organizing Program Committee Chair

Tong Zhang(China Instrument and Control Society, China)

Prof. Yuhua Cheng (University of Electronic Science and Technology of China, China)

Prof. Junqiang Zhang (University of Electronic Science and Technology of China, China)

 

Publication Program Committee Chairs

Li Zhang(China Instrument and Control Society, China)

Prof. Ke Liu (University of Electronic Science and Technology of China, China)

Prof. Gen Qiu (University of Electronic Science and Technology of China, China)

 

Secretary

Executive Chair & Secretary

Li Zhang(China Instrument and Control Society, China)

Deputy Secretary

Yuanyuan Han(China Instrument and Control Society, China)

Zhen Zhang(China Instrument and Control Society, China)

Si Li(China Instrument and Control Society, China)